Zásady zpracování osobních údajů

Společnost SW Lab, s.r.o., se sídlem Křižanovice 106, PSČ 68357, Česká republika, IČ: 26937492 (dále jen správce) a její zaměstnanci zpracovávají osobní údaje svých klientů a zákazníků. Zásady zpracování osobních údajů informují zákazníky (dále jen subjekty) o okolnostech zpracování osobních údajů a o právech, které ve vztahu k tomuto zpracování mají.

Účel zpracování osobních údajů

V souladu s Nařízením (EU) 2016/679 (GDPR) o ochraně osobních údajů jsou všechny údaje shromažďovány a zpracovávány výhradně pro účely:

 1. Uzavření a plnění smluv, resp.za účelem poskytnutí přístupu a služeb v rámci webové aplikace nahradazsu.cz;
 2. zařazení údajů do databází;
 3. zasílání nevyžádaných obchodních sdělení na základě oprávněného zájmu Správce, kterým je přímý marketing, v souladu s platným právním nařízením (zejm. čl. 13 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2002/58/ES a § 7 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti), a to do doby, kdy subjekt údajů přímo a účinně zašle správci informaci o tom, že si nepřeje, aby mu byly obchodní informace správcem nadále zasílány,
 4. zasílání obchodních sdělení a za účely marketingovými a reklamními, pokud mu pro tyto účely udělil subjekt údajů svůj souhlas se zpracováním osobních údajů.

Sumarizované údaje mohou být použity správcem pro statistické účely, a to pro vnitřní potřebu správce.

Rozsah zpracování osobních údajů

Osobní údaje subjektu údajů jsou zpracovány v rozsahu: IP adresa, IČ, DIČ, název firmy (objednatele), adresa objednatele, jméno objednatele, typ objednatele, email, telefonní číslo, podpis objednatele, případně razítko objednatele.

Práva subjektu údajů

Požádá-li subjekt údajů o informaci o zpracování svých osobních údajů, je mu Správce povinen předat informaci o účelu zpracování osobních údajů, osobních údajích, případně kategoriích osobních údajů, které jsou předmětem zpracování, včetně veškerých dostupných informací o jejich zdroji, povaze automatizovaného zpracování v souvislosti s jeho využitím pro rozhodování, jestliže jsou na základě tohoto zpracování činěny úkony nebo rozhodnutí, jejichž obsahem je zásah do práva a oprávněných zájmů subjektu údajů, příjemci, případně kategoriích příjemců.

Správce má právo za poskytnutí informace požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace.

Subjekt údajů má právo požádat o úplný výmaz osobních údajů z veškerých databází a systémů správce údajů. Správce má povinnost osobní údaje bez zbytečného odkladu vymazat, pokud je dán jeden z níže uvedených důvodů:

 1. Osobní údaje již nejsou potřebné pro účely, pro které byly shromážděny nebo zpracovávány.
 2. Subjekt údajů odvolá souhlas se zpracováním osobních údajů, na jehož základě byly údaje zpracovány, a neexistuje žádný další právní důvod ke zpracování.
 3. Osobní údaje byly zpracovány protiprávně.
 4. Osobní údaje byly shromážděny na základě souhlasu, které udělilo dítě.

Subjekt údajů má dále právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů.

Subjekt údajů má právo získat od správce údajů potvrzení, zda jsou jeho osobní údaje zpracovávány či nikoliv, a pokud tomu tak je, má právo získat přístup k těmto údajům a následujícím informacím:

 1. Účel zpracování,
 2. kategorie osobních údajů;
 3. příjemci údajů, kterým byly osobní údaje zpřístupněny,
 4. doba po kterou budou osobní údaje uloženy,
 5. veškeré dostupné informace o zdroji osobních údajů ,pokud nejsou získány od subjektu údajů.

Subjekt má právo požadovat kopii zpracovaných údajů od správce, nebudou-li tím dotčena práva a svobody jiných osob. Za další kopie může správce údajů účtovat poplatek přiměřený administrativním nákladům.

Subjekt údajů má právo získat osobní údaje, které se ho týkají, jež poskytl správci, ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu, a právo předat tyto údaje jinému správci, aniž by tomu Správce bránil, a to v případě, že:

 1. Zpracování je založeno na souhlasu se zpracováním osobních údajů nebo jde o zpracování osobních údajů pro účely uzavření a plnění smlouvy se subjektem údajů; a současně,
 2. se zpracování provádí automatizovaně.

Při výkonu svého práva na přenositelnost údajů má subjekt údajů právo na to, aby osobní údaje byly předány správcem přímo jinému správci, je-li to technicky proveditelné. Právem na přenositelnost osobních údajů nesmí být negativně dotčena práva a svobody jiných osob.

Subjekt údajů má právo nebýt předmětem žádného rozhodnutí založeného výhradně na automatizovaném zpracování, včetně profilování , které má pro něho právní účinky nebo se ho podobným způsobem významně dotýká. Toto právo se nepoužije, pokud je automatizované rozhodnutí nezbytné k uzavření nebo plnění smlouvy mezi subjektem údajů a správcem nebo je založeno na výslovném souhlasu subjektu údajů; v těchto případech však má subjekt údajů právo na lidský zásah do automatizovaného rozhodnutí ze strany správce, právo vyjádřit svůj názor a právo napadnout automatizované rozhodnutí.

Subjekt údajů má právo podat stížnost proti zpracování svých osobních údajů Správcem u dozorového úřadu, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů, sídlem Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7.

Prohlášení správce

Správce prohlašuje, že bude shromažďovat osobní údaje v rozsahu nezbytném pro naplnění stanoveného účelu a zpracovávat je pouze v souladu s účelem k němuž byly shromážděny. Správce dále prohlašuje, že bude osobní údaje zpracovávat strojově (automatizovaně) prostřednictvím počítačů a počítačových programů, případně v písemné podobě. Zaměstnanci správce, kteří zpracovávají osobní údaje na základě smlouvy se správcem a další osoby jsou povinni zachovávat mlčenlivost o osobních údajích, a to i po skončení pracovního poměru nebo prací.